Họ tên: Lê Bảo Châu
Số báo danh: 03
Giới thiệu:
Bé Lê Bảo Châu 8 tuổi, con bố Sùng - Phòng CNTT THGP
Năng khiếu thể hiện: Nhảy/ múa
Sở thích: Thích ca hát nhảy múa
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0