4
SBD: 04 Điểm bình chọn: 158
2
SBD: 01 Điểm bình chọn: 315
1
SBD: 06 Điểm bình chọn: 429
3
SBD: 03 Điểm bình chọn: 179
5
SBD: 02 Điểm bình chọn: 144
No.6
Nguyễn Nhật Hà
SBD: 10 Điểm bình chọn: 114
No.7
Lê Quý Thành
SBD: 08 Điểm bình chọn: 59
No.8
Nguyễn Gia Khang
SBD: 05 Điểm bình chọn: 32
No.9
Lê Quý Lâm
SBD: 09 Điểm bình chọn: 29
No.10
Nguyễn Thị A
SBD: 100 Điểm bình chọn: 1