4
SBD: 04
Điểm bình chọn: 158
SBD: 01
Điểm bình chọn: 316
SBD: 06
Điểm bình chọn: 429
SBD: 03
Điểm bình chọn: 182
5
SBD: 02
Điểm bình chọn: 148
SBD: 10
No.6
Nguyễn Nhật Hà
Điểm bình chọn: 114
SBD: 08
No.7
Lê Quý Thành
Điểm bình chọn: 62
SBD: 05
No.8
Nguyễn Gia Khang
Điểm bình chọn: 36
SBD: 09
No.9
Lê Quý Lâm
Điểm bình chọn: 29